Aung Khaing Myint
Aung Khaing Myint 2:27am Sep 17
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔မွသည္

စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔မွသည္
...
ဒီမုိကေရစီဟူသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံတန္ဖိုးတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ႏွစ္သက္ရာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈစနစ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ၎တို႔၏ဆႏၵကို လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္အေပၚ၌ အေျခခံသည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတို႔ကို သူတို႔၏ေန႔စဥ္ဘဝ မ်က္ႏွာစာမ်ားအားလံုး၌ အျပည့္အဝ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္မ်ား၌ ဘံုသေဘာေဆာင္သည့္ စ႐ုိက္လကၡဏာရပ္မ်ားရွိေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ခုတည္းေသာပံုစံဟူ၍ မရွိေပ။ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအား ဒီမိုကေရစီကို ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အျပည့္အဝအေကာင္အထည္ေဖာ္ေစရန္ ကုလသမဂၢ က ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္စာတမ္းႏွင့္အညီသာ ျဖစ္သည္။ ၎အျပင္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ သီးျခားေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ A/62/7 (2007) အရ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအား ဒီမိုကေရစီျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ အျပည့္အဝအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအားေပးရန္အတြက္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
ယခုႏွစ္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔အတြက္ ပင္မအေၾကာင္းအရာမွာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ပတ္သက္၍ လူငယ္မ်ား ပိုမိုအထိအေတြ႕ရွိလာေစေရးျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း လူငယ္မ်ားၾကံဳေတြ႕ရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပရန္ျဖစ္သည္။

အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၂၅ ႏွစ္အတြင္း၌ရွိေသာ လူငယ္ဟု သတ္မွတ္ထားသူမ်ားသည္ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ငါးပံုတစ္ပံုရွိသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၌ လူငယ္မ်ားပါဝင္မႈအခ်ဳိးအစားသည္ ပို၍ပင္မ်ားျပားေနေသးရာ ယေန႔ေခတ္လူငယ္အမ်ားစုသည္ ဝင္ေငြနိမ့္ပါးေသာ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေငြ အလယ္အလတ္အဆင့္သာရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၌ ေနထိုင္ေနရသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ကမၻာတစ္လႊားတြင္ ေလ့လာခ်က္မ်ား ထပ္ကာထပ္ကာျပဳလုပ္ခဲ့မႈအရ လူငယ္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္သည္ က်ဆင္း၍သာ လာေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ဆိုသည္။ ကမၻာတစ္လႊားရွိ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားပါဝင္မႈသည္ က်ဆင္း၍သာလာေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္အေျခခိုင္ၿပီးသား ႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာမက ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ စတင္အားယူေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၌ပါ ယင္းကဲ့သို႔ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ဆိုသည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးအေနအထား ပ်က္ယြင္းလြယ္သည့္ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပား၌ ဒီမိုကေရစီေရးေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ လူငယ္မ်ားဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ လူမႈေရးကြန္ရက္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ လူငယ္မ်ားသည္ အစဥ္အလာမဟုတ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရး၌ တစ္တပ္တစ္အားပါဝင္ေနၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း လူငယ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္သြားၾကေသာ္လည္း ၎တို႔အား မဲေပးရန္အတြက္ မွတ္ပံုတင္ေပးရန္၊ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာေပးရန္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားပါဝင္မႈစြမ္းအားကို ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳရန္ စနစ္က်ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ခ်မွတ္ထားမႈမရွိေသးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးအေနျဖင့္ လူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူငယ္မ်ားကို ပညာေပးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ လူငယ္မ်ားကို အေရးေပးကာ ၎တို႔၏ စြမ္းအားကို ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။
New Generations: အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔မွသည္
8888newgenerations.blogspot.com
FIGHT FOR RIGHT TO RESTORE DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS IN BURMA. လြတ္လပ္မႈ ၊ တရားမွ်တမႈ ၊ ျငိမ္းခ်မ္း...

View Post on Facebook · Edit Email Settings · Reply to this email to add a comment.

0 comments

မွတ္သားစရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခ်က္.....................
“သတင္းသမားေတြရဲ႕ ၾသဇာကလည္း မနည္းဘူး၊ အဲဒီေတာ့ ဒီၾသဇာကို အေကာင္းအတြက္ သံုးပါလို႔ အန္တီသတိေပးခ်င္တယ္။ တခ်ဳိ႕သတင္းသမားေတြက ကိုယ္သတင္းထူးဖို႔ သတင္းဦးဖို႔ အဲဒါကို အဓိက ထားၾကတယ္၊ သတင္းထူးတာ သတင္းဦးတာလဲ ေကာင္းပါတယ္၊ ဒါတင္မကေသးဘူး သတင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အက်ဳိးကို ဘယ္ေလာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သလဲဆိုတာ စဥ္းစားေပးေစခ်င္တယ္။”
Now Loading......

လက္နတ္ သံုးမ်ိဳးကိုင္ဆြဲ ရဲရဲတိုက္ပြဲဝင္ၾက

> မေၾကာက္တရားလက္နတ္

> ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးလက္နတ္

> စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး ရည္မွန္း ပန္းတုိင္တခုတည္းခ်မွတ္၊ ေရွး႐ႈ၊ ရင္ဆိုင္ ခ်ီတက္ေရးလက္နတ္
ဦးဝင္းတင္

အမဲေရာင္ ပန္းခ်ီကားမွ အလင္းစက္တို႔

ေကာက္ေၾကာင္းေရးခဲ့သူတို႔
မရွိေတာ့သည့္ေနာက္ဝယ္

ငရဲျပည္ ဗီဇာက်ထားသူအခ်ိဳ႕
ပုတ္သင္ညိဳတစ္ခ်ဳိ႕ကို စုစည္း

အမဲေရာင္ စုတ္တံေတြကိုင္ဆြဲလ်က္
ပိန္းပိတ္ေအာင္ျခယ္ေနလည္း

အလင္းစက္ေတြ အလင္းစက္ေတြ
ပန္းခ်ီကားအႏွံ႔
တျဖတ္ျဖတ္ ေတာက္ေနဆဲ
ေဟ့ !

ဖတ္စရာ စာအုပ္မ်ား

အီးေမးလိပ္စာထည္႔ခဲ႔ပါ အသစ္တင္တိုင္း ပို႔ေပးပါမည္။

ဗီဒီယို သတင္း က႑

ျမန္မာျပည္ကို ႏိုင္ငံတကာ စီးပြါးေရး ပိတ္ဆို႔မႈေတြ

Information and communication

ကာတြန္း ဟန္ေလး